• تخصص: مهندس مکانیک
  • شرکت: بورس صنعت

مهندس مکانیک- کارشناسی ارشد گرایش طراحی کاربردی