فرز زانويی عمودی FV-22
اين ماشین فرز از انواع فرز زانويي است كه برای تولید قطعه با تعداد كم يا زياد قابل كاربرد مي باشد. با توجه به انعطاف پذيری قسمتهای مختلف آن مي توان قطعات پیچیده را نیز توسط آن ماشینكاری نمود. ستون و بستر ماشین بطور يكپارچه ريخته گري شده اند و لذا ماشین دارای استحكام زيادی است و همین ويژگي باعث میگردد تا بتوان سرعت های ماشینكاری نسبتاً بالایی را به كمک اين ماشین اجرا نمود.ريل های راهنمای ماشین سنگ خورده و پرداخت شده اند و روغنكاری آنها توسط پمپ دستي انجام مي شود..
كله گي فرز45 درجه به جلو و 30 درجه به عقب قابل انحراف است همچنین تا 90 درجه به چپ و راست دوران می کند مجموعه كله گي و كشويي نگاهدارنده آن مي توانند روی پايه ماشین 360 درجه دوران نمايند. كشويي و در نتیجه كله گي فرز را مي توان بروی پايه تا 400 میلیمتر جابجا نمود..


با سفارش مشتری ماشین در دو راستای طولي و عرضي مجهز به پیشروی خودكار مي گردد.موتور و جعبه دنده حركت طولي میز در كنار میز و سمت راست آن متصل مي شود كه به كمک سه سلكتور (اهرم انتخاب) عاج خورده موجود بروی آن مي توان 8 سرعت پیشروی 28-36-75-105-150-220-424 و 600 میلیمتر بر دقیقه را انتخاب نمود. پیشروی سريع میز با سرعت 710 میلیمتر بر دقیقه اجرا مي گردد.محور اصلي يا اسپیندل نیز مي تواند با سرعت پیشروی به میز نزديک يا از آن دور شود.


مشخصات فني اين ماشین فرز در جدول زير قید شده است.

ابعاد این دستگاه فرز نیز به شرح جدول زیر است.

اين ماشین دارای نه بخش است :
oبسترو پايه
oموتور،جعبه دنده و سیستم انتقال حركت سرعت دوراني
oموتور و جعبه دنده حركت پیشروی
oزانويي
oمیز
oكشويي افقي
oواحد خنک كاری
oواحد روغنكاری
oواحد الكتريكي

در ادامه این پست مهمترین بخش های دستگاه توضیح داده می شود.


بستر (محل استقرار ماشین بروی فونداسیون) و پايه ها ستون بطور يكپارچه ريخته گری شده اند. بستر دارای چهار سوراخ است تا بتوان آنرا به پیچهای موجود در فونداسیون محكم كرد. سطح A برای قرار گرفتن تارت، پرداخت شده است. درون پايه میله هايي كار گذاشته مي شود كه باعث افزايش استحكام آن مي گردد.


موتور، جعبه دنده و سیستم انتقال حركت سرعت دوراني
حركت دوراني از طريق موتور 2/2كیلو وات 1500دور بر دقیقه و به كمک يک سیستم تسمه و پولي به گیربكس سرعت دوراني منتقل مي گردد.

در جعبه دنده چهار چرخدنده Z1, Z2 , Z3 , Z4 وجود دارند كه دو چرخدنده Z1 , Z4 در روی يک كشويي و به كمک اهرم  025به طرف بالا و پايین حركت كرده با چرخدنده  Z2 , Z3درگیر مي  شوند. با اين چهار چرخدنده دو سرعت مختلف حاصل مي گردد.
با حركت دادن تسمه و تنظیم آن بروی پنج پولي موجود مي توان پنج سرعت مختلف به جعبه دنده منتقل نمود. بنابراين بطوركلي ده سرعت دوراني در اين ماشین فرز قابل تنظیم است. پنج سرعت از پولی ها كه توسط جعبه دنده در دو محدوده سرعت تغییر مي كنند.


پیشروی میز
اين دستگاه در دو راستای طولي و عرضي میز قابل تجهیز به موتور و جعبه دنده سرعت پیشروی است. در مدلهای جديد هر دو جعبه دنده بروی دستگاه قرار داده شده است. اين دو جعبه دنده به همراه موتور خود در كنار میز قرار داده مي شوند.بروی هر جعبه دنده اهرم سه وضعیتي قرار دارد كه وضعیت حركت پیشروی را تعیین مي كند. در جعبه دنده حركت طولي اين اهرم حركت خرگوشي و حركتهای پیشروی يک و دو را تعیین مي كند.

بروی اين جعبه دنده جدول و سه كلید انتخاب گر وجود دارد كه با تغییر اين سه كلید برابر با جدول سرعتهای پیشروی مختلفي حاصل مي گردد. پس از تعیین مقدار سرعت و قرار دادن اهرم سه وضعیتي جعبه دنده در وضعیت مورد نظر، دكمه راه انداز حركت پیشروی را از روی صفحه كلید فشار دهید تا میز در راستای طول حركت كند.

در راستای عرضي نیز مشابه سیستم پیشروی طولي يک اهرم سه وضعیتي وجود دارد.همچنین دكمه ای برای روشن يا خاموش كردن موتور پیشروی تعبیه شده است. به عبارت ديگر روشن و خاموش كردن موتور پیشروی عرضي از روی خود جعبه دنده انجام مي شود همچنین باچرخاندن يک كلید چرخشي مقدار سرعت پیشروی عرضي كم و زياد مي گردد.


زانويي

زانویی در حقیقت تكیه گاهي است كه كشويي عرضي و میز روی آن قرار گرفته اند.زانويي ميتواند بروی راهنماهای عمودی ماشین به بالا و پايین حركت نمايد. اين كار با چرخاندن اهرم هندلي    020 انجام مي گردد كه دوران را به چرخدنده های مخروطي و در نهايت به پیچ 003  منتقل مي كند. به كمک اهرم و میله 018 زانويي بروی راهنماهای عمودی قفل مي شود و جابجايي عمودی آن امكان پذير نخواهد بود.


میز
سطح كارگیر میز ماشین فرز 220در 1200میلیمتر است و  3شیار تي شكل 14  میلیمتری دارد كه برای بستن قطعه كار استفاده مي شوند. حركت طولي میز به كمک مكانیزم پیچ و مهره انجام می شود. پیچ طولي میز به كمک فلكه خود يا با پیشروی خودكار مي چرخد. در راستای عرضي نیز میز زماني جابجا می شود كه پیچ عرضي میز تحريک گردد. حركت عرضي با واحد پیشروی خودكار نیز قابل اجرا است كه به درخواست مشتری اين واحد نصب مي گردد. در هر دو جهت طولي و عرضي میله هايي برای قفل میز در هر دو راستا و در كنار ريلهای حركتي وجود دارند. توجه كنید كه قبل از حركت میز اهرمهای قفل آزاد باشند تا به اجزای متحرک ماشین صدمه ای وارد نگردد.


كشويي

کشویی بروی يک تارت قرار دارد.تارت نیز توسط پیچهای  M16به پايه متصل شده است با باز كردن اين پیچها تارت را مي توان دوران و در موقعیت مناسب قرار داد.در بخش بالايي تارت راهنماهای دم چلچله وجود دارند كه بروی آنها كشويي را مي توان در موقعیت مورد نظر مقابل میز ماشین جابجا نمود.كشويي با اهرم 010 و به كمک يک سیستم چرخ و شانه جابجا مي گردد.پس از جابجايي كشويي بايد پیچهای M16 محكم شوند.


واحد خنک کاری و روغن کاری

مخزن مايع خنک كننده در بستر دستگاه تعبیه شده است و پمپ مايع خنک كننده نیز درون بستر قرار دارد.با باز كردن پیچهای جعبه برق كه در پشت ستون قرار دارد جعبه برق بروی دو لولا دوران كرده و كنار میرود.به اين ترتیب دريچه مخزن مايع خنک كاری ديده مي شود.هر شش ماه يكبار اين مخزن را تمیز و مايع خنک كننده را تعويض نمايید. همچنین صافیهای موجود بروی بستر را تمیز كنید تا جريان مايع خنک كننده به راحتي امكان پذير باشد.

واحد روغن کاری شامل يک پمپ دستي و مخزن و لوله های انتقال دهنده روغن مي باشد كه سمت چپ میز بروی زانويي نصب شده اند. روغن بطور دستي پمپ مي شود و به محلهای روغنكاری كه اجزای متحرک ماشین هستند منتقل مي گردد.روغنكاری راهنماها و پیچ ومهره ها نیز با پمپ دستي انجام مي شود لذا هر روز قبل از آغاز به كار، دستگاه بايد توسط پمپ دستي دستگاه روغنكاری شود. روغنكاری چرخدنده ها،ياتاقانها و كشويیها با پاشش روغن انجام مي گردد. جعبه دنده حركت دوراني و جعبه دنده حركت پیشروی طولي میز هم نبايد خالي از روغن باشند لذا بررسي روغن نماهای موجود بروی اين دو جعبه دنده قبل از شروع بكار با دستگاه الزامي است.


در این مقاله به معرفی اجزا و ساختمان دستگاه فرز عمودی FV-22 پرداخته شد.

مرجع: کتاب فرزکاری1

لازم به ذکر است این دستگاه اگرچه جز دستگاه قدیمی محسوب می شود اما کماکان در برخی از کارگاه ها از آن استفاده می شود چنانچه قصد نوسازی خط تولید خود و خرید دستگاه های فرز CNC کار کرده و نو را دارید با ما در تماس باشید و یا اینجا کلیک نمایید.

2 دیدگاه در ”آشنايی با فرز زانويی عمودی FV-22

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X