تراشكاری یكی از قدیمی ترین روشهای فرم دادن قطعات همراه با براده برداری است که به دليل داشتن قابليتهای بالا امروز نيز به عنوان یكی از پرکاربردترین روشهای توليد استفاده میگردد. فرایند تراشكاری به این صورت است که ماده اوليه (که از این به بعد قطعه کار ناميده میشود) دوران داده میشود یك وسيله برنده (که از این به بعد ابزار ناميده می شود) که جنس آن سخت تراز جنس قطعه کار است با حرکت خطی سطح قطعه کار را می تراشد و آن را تبدیل به قطعه نهایی می کند. این اصل بنای کار دستگاه تراش است. بنابراین دستگاه تراش قادر است قطعاتی که دارای حجم دوار هستند را بتراشد. لازم به توضيح است که حجم دوار، حجمی است که از دوران یك شكل هندسی حول یك ضلعش، به وجود آید. مانند مخروط و استوانه.

تاريخچه پيدايش دستگاه تراش
در سال 1740ميلادی اولين دستگاه تراش در فرانسه شكل گرفت. این دستگاه تراش حرکت چرخشی محور اصلی به وسيله دست تأمين می شد. در این ماشين محور اصلی توسط دو چرخ دنده ساده به ميله پيچ بری متصل بود و امكان تراشيدن پيچ نيز فراهم شده بود. در سال 17۹6 ميلادی یك نفر انگليسی به نام فري تند Freetandبرای اولين بار دستگاه تراشی ساخت که دارای ميله پيچ بری بود و با عوض کردن چرخ دنده های روی محور اصلی و محور پيچ بری می توانست پيچ های مختلف را بتراشد. در همين سال ها دستگاه تراشی ابداع گردید که با استفاده از پدال محور کار آن به گردش در می آمد سال های 1800تا 1830دستگاه هاي تراشی با بدنه چوبی و پایه آهنی ساخته شد. در سال 1850 دستگاه تراشی با بدنه آهنی ساخته شد و در سال 1853 در نيویورک دستگاه تراشی با ریل هایی به طول 20فوت که کارهایی به قطر 10اینچ را می تراشيد ساخته شد. امروزه بعد از گذشته سال ها از اختراع دستگاه تراش و مجهز شدن این دستگاه به کنترل هاي رایانه ای ( ،)CNCهنوز هم دستگاه تراش دستی هسته مرکزی صنایع امروزی  را تشكيل می دهد و حتی کسانی که با دستگاه های تراش جدید کار می کنند نياز به یادگيری و تسلط بر نحوه عملكرد دستگاه تراش های دستی را دارند.
در کارخانه هاي امروزی که مجهز به دستگاه های مدرن هستند، در کارگاه های ابزارسازی و ماشين سازی آن ها تراشكارهای زبردست با دستگاه تراش های دستی نقشه های طراحان و مهندسان را به اجرا درمی آورند. دستگاه تراش را به حق می توان سلطان ماشين های ابزار ناميد، زیرا قادر به انجام کارهایی است که ماشين های دیگر از انجام آن عاجزند

منبع: کتاب تراشکاری 1- ساخت و تولید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X