در این صفحه می توانید ترجمه سایت SKF و قسمت های مختلف مربوط به بلبرینگ های غلتشی را مشاهده کنید

چند تصویر قدیمی و زیرخاکی از یاتاقان های غلتشی و کارخانه SKF در گذر زمان

واردات و تامین انواع بیرینگ های اصلی SKF FAG KOYO INA NTN و سایر برندهای معتبر از طریق گروه بازرگانی بورس صنعت

با SKF همراه شوید…

برش هایی از سایت SKF

در این قسمت جهت آشنایی با بیرینگ ها مطالبی از وبسایت و کاتالوگ شرکت SKF درسایت منتشر میشود.

به منظور حفظ اصالت ، محتوا به زبان انگلیسی بازنشر شده و به کمک نرم افزار ترجمه گوگل ترجمه شده است. بنابراین ممکن است بخش زیادی از متن دچار خطای نگارشی و ویرایشی باشد که خواهشمندیم از آن صرف نظر نمایید. هدف فقط آشنایی با محتوای منتشر شده از یکی از قوی ترین برند های ساخت بیرینگ جهان یعنی SKF است.

Rolling bearings

Rolling bearings support and guide rotating or oscillating machine elements – such as shafts, axles or wheels – and transfer loads between machine components. They provide high precision and low friction and therefore enable high rotational speeds while reducing noise, heat, energy consumption and wear. Rolling bearings are cost-effective and exchangeable machine elements that typically follow national or international dimension standards.

یاطاقان غلتکی عناصر چرخان یا نوسان دهنده ماشین – مانند شافت ، محور یا چرخ – را پشتیبانی و هدایت می کند و بارها را بین اجزای دستگاه منتقل می کند. آنها دارای دقت بالا و اصطکاک کم هستند و بنابراین سرعت چرخش بالا را امکان پذیر می کنند در حالی که سر و صدا ، گرما ، مصرف انرژی و سایش را کاهش می دهد. یاطاقان غلتکی عناصر ماشین آلات مقرون به صرفه و قابل مبادله هستند که به طور معمول از استانداردهای بعد ملی یا بین المللی پیروی می کنند. 

Bearing basics

Bearing basics

Why rolling bearings

Rolling bearings support and guide, with minimal friction, rotating or oscillating machine elements – such as shafts, axles or wheels – and transfer loads between machine components. Rolling bearings provide high precision and low friction and therefore enable high rotational speeds while reducing noise, heat, energy consumption and wear. They are cost-effective and exchangeable machine elements that typically follow national or international dimension standards.

Ball and roller bearings

The two basic types of rolling element distinguish the two basic types of rolling bearing

ball → ball bearing

roller → roller bearing

Balls and rollers are different in how they make contact with the raceways.

Balls make point contact with the ring raceways. With increasing load acting on the bearing, the contact point becomes an elliptical area. The small contact area provides low rolling friction, which enables ball bearings to accommodate high speeds but also limits their load-carrying capacity.

Rollers make line contact with the ring raceways. With increasing load acting on the bearing, the contact line becomes somewhat rectangular in shape. Because of the larger contact area and the consequently higher friction, a roller bearing can accommodate heavier loads, but lower speeds, than a same-sized ball bearing.

Radial and thrust bearings

Rolling bearings are classified into two groups based on the direction of the load they predominantly accommodate:

Radial bearings

Radial bearings accommodate loads that are predominantly perpendicular to the shaft. Some radial bearings can support only pure radial loads, while most can additionally accommodate some axial loads in one direction and, in some cases, both directions.

Thrust bearings

Thrust bearings accommodate loads that act predominantly along the axis of the shaft. Depending on their design, thrust bearings may support pure axial loads in one or both directions , and some can additionally accommodate radial loads. Thrust bearings cannot accommodate speeds as high as same-sized radial bearings.

The contact angle determines which group the bearing belongs to. Bearings with a contact angle ≤

45° are radial bearings, the others are thrust bearings

چرا بلبرینگ غلتشی ؟

بیرینگ غلتشی  با حداقل اصطکاک ، چرخش یا نوسان عناصر دستگاه – مانند شافت ، محور یا چرخ – و انتقال بار بین اجزای دستگاه دقت بالا را فراهم می کند و بنابراین سرعت چرخش بالا را امکان پذیر می کند در حالی که سر و صدا ، گرما ، مصرف انرژی و سایش را کاهش می دهد. آنها عناصر ماشینی مقرون به صرفه و قابل مبادله ای هستند که معمولاً از استانداردهای ملی یا بین المللی پیروی می کنند.

بیرینگ ساچمه ای و غلتکی (ستوانه ای)

دو نوع اساسی بیرینگ غلتشی  

ساچمه : بلبرینگ

استوانه : رولبرینگ

ساچمه و استوانه  در نحوه تماس با مسیرهای مسابقه متفاوت است.

ساچمه ها با مسیرهای مسابقه ای حلقه تماس می گیرند. با افزایش بار وارد بر تحمل ، نقطه تماس به یک منطقه بیضوی تبدیل می شود. منطقه تماس کوچک اصطکاک غلتکی کم را فراهم می کند ، که بلبرینگ ها را قادر می سازد تا سرعت بالایی را در خود جای دهند اما ظرفیت حمل بار آنها را نیز محدود می کند.

استوانه  ها با مسیرهای مسابقه ای حلقه تماس می گیرند. با افزایش بار وارد بر تحمل ، خط تماس تا حدودی مستطیل شکل می شود. به دلیل مساحت بیشتر تماس و در نتیجه اصطکاک بالاتر ، یک بیرینگ استوانه ی می تواند بارهای سنگین تر ، اما سرعت کمتری را از یک بیرینگ ساچمه همان اندازه در خود جای دهد.

یاتاقان های شعاعی و رانش

بیرینگ غلتشی  بر اساس جهت باری که عمدتا در آن قرار دارند به دو گروه طبقه بندی می شوند:

یاتاقان های شعاعی

یاتاقان های شعاعی بارهایی را در خود جای می دهند که عمدتا عمود بر شافت هستند. برخی از یاتاقان های شعاعی فقط می توانند بارهای شعاعی خالص را پشتیبانی کنند ، در حالی که بیشتر آنها می توانند برخی از بارهای محوری را در یک جهت و در بعضی موارد ، هر دو جهت را در خود جای دهند.

بیرینگ های تراست (محوری)

یاتاقان های تراست بارهایی را در خود جای می دهند که عمدتا در امتداد محور شافت عمل می کنند. بیرینگ تراست بسته به طراحی آنها ممکن است از بارهای محوری خالص در یک یا هر دو جهت پشتیبانی کنند و بعضی از آنها می توانند بارهای شعاعی را نیز در خود جای دهند. بیرینگ تراست نمی توانند سرعتی به اندازه یاتاقان های شعاعی همان اندازه را داشته باشند.

زاویه تماس تعیین می کند که بیرینگ متعلق به کدام گروه است. یاتاقان های با زاویه تماس ≤ 45 درجه بیرینگ های شعاعی هستند ، بقیه بیرینگ تراست هستند.

Terminology

Some frequently used bearing terms are explained here. For a detailed collection of bearing-specific terms and definitions, refer to ISO 5593 Rolling bearings – Vocabulary1).

Symbols

Symbols used in this catalogue are mainly in accordance with ISO standards

d             Bore diameter

D             Outside diameter

B             Bearing width

H             Bearing height

r              Chamfer dimension

α             Contact angle

واژه شناسی

برخی از اصطلاحات اغلب استفاده شده در اینجا توضیح داده شده است. برای مجموعه ای دقیق از اصطلاحات و تعاریف خاص یاتاقان ، به ISO 5593 Rollling bearings  مراجعه کنید.

نمادها

نمادهایی که در این فهرست استفاده می شوند عمدتا مطابق با استانداردهای ISO هستند.

d قطر سوراخ

D قطر خارج

B عرض بیرینگ

H عرض بیرینگ

r اندازه پخ

α زاویه تماس

Components and materials

A typical rolling bearing consists of the following components

an inner ring

an outer ring

balls or rollers, as rolling elements

a cage

SKF supplies several bearing types capped with a seal or shield on one or both sides. Bearings capped on both sides are factory-filled with grease. They provide an economic and space-saving solution compared to external sealing.

اجزا و مواد

یاتاقان غلتشی معمولی از اجزای زیر تشکیل شده است

یک حلقه داخلی

یک حلقه بیرونی

توپ یا غلتک (ساچمه یا رولر)، به عنوان عناصر بیرینگ

قفسه

SKF انواع مختلفی از یاتاقان ها را که با کاسه نمد یا محافظ ، تأمین می کند. یاتاقانهای آب بندی شده پر از گریس هستند. آنها یک راه حل اقتصادی و به صرفه  در مقایسه با آب بندی خارجی ارائه می دهند.

Seals

Bearings with seals are preferred for arrangements where contamination is moderate. Where the presence of water or moisture cannot be ruled out, contact seals are typically used. These seals make positive contact with the sliding surface on one of the bearing rings. Low-friction seals and non-contact seals can accommodate the same speeds as bearings with shields, but with improved sealing effectiveness.

بلبرینگ های دارای کاسه نمد برای شرایطی که آلودگی در آنها متوسط باشد ترجیح داده می شوند. در مواردی که وجود آب یا رطوبت قابل محدود کردن نیست ، به طور معمول از کاسه نمد های تماسی استفاده می شود. این کاسه نمد ها با سطح کشویی یکی از حلقه های بیرینگ تماس دارند. کاسه نمدهای کم اصطکاک و کاسه نمد های غیر تماسی می توانند همان سرعت بلبرینگ های دارای محافظ را داشته باشند ، اما با بهبود اثر آب بندی.

Internal clearance

Bearing internal clearance  is defined as the total distance through which one bearing ring can be moved relative to the other in the radial direction (radial internal clearance) or in the axial direction (axial internal clearance).

In almost all applications, the initial clearance in a bearing is greater than its operating clearance. The difference is mainly caused by two effects:

Bearings are typically mounted with an interference fit on the shaft or in the housing. The expansion of the inner ring or the compression of the outer ring reduces the internal clearance.

Bearings generate heat in operation. Differential thermal expansion of the bearing and mating components influences the internal clearance.

Sufficient internal clearance in a bearing during operation is important. Preload (clearance below zero) is possible for certain bearing types.

To enable selection of the appropriate initial internal clearance to achieve the desired operational internal clearance, bearings are available in different clearance classes. ISO has established five clearance classes for many bearing types. SKF uses designation suffixes to indicate when the bearing internal clearance differs from Normal.

ISO clearance classSKF designation suffixInternal clearance
C1Smaller than C2
Group 2C2Smaller than Normal
Group NNormal
Group 3C3Greater than Normal
Group 4C4Greater than C3
Group 5C5Greater than C4

لقی بیرینگ

لقی داخلی بلبرینگ فاصله ای است که از طریق آن می توان یک رینگ بیرینگ را نسبت به دیگری در جهت شعاعی (لقی داخلی شعاعی) یا در جهت محوری (لقی داخلی محوری) جابجا کرد.

تقریباً در همه کاربردها، لقی اولیه در یاتاقان بیشتر از لقی هنگام عملکرد آن است. این تفاوت عمدتا بر اثر مورد زیر ایجاد می شود:

یاتاقانها به طور معمول با تداخل در شافت یا هوزینگ نصب می شوند. انبساط رینگ داخلی یا فشرده سازی رینگ خارجی باعث کاهش لقی داخلی می شود.

یاتاقان ها در عمل گرما تولید می کنند. انبساط حرارتی اجزای یاتاقان و جفت شدن بر روی لقی داخلی تأثیر می گذارد.

لقی داخلی کافی در یاتاقان در حین کار مهم است. پیش بارگذاری برای انواع خاصی از بیرینگ ها امکان پذیر است.

برای امکان انتخاب لقی داخلی داخلی مناسب برای دستیابی به لقی داخلی عملیاتی مورد نظر ، بلبرینگها در کلاسهای مختلف لقیا در دسترس هستند. ISO برای بسیاری از انواع یاتاقان ، پنج کلاس لقی ایجاد کرده است. SKF از پسوندهای تعیین شده برای نشان دادن تفاوت لقی داخلی بلبرینگ با نرمال استفاده می کند.

Bearing selection process

When selecting bearings for any purpose, ultimately you want to be certain of achieving the required level of equipment performance – and at the lowest possible cost. Robustness also is very important because the conditions in which your equipment is assembled, operated and maintained may not be precisely known and may, in fact, vary over time.

In addition to the bearing rating life, there are key factors you must consider when putting together the bearing specifications for an application, including:

lubricant and supply method
shaft and housing fits
bearing clearance class
cage material and guidance
dimensional stability
precision requirements
bearing sealing
mounting method and maintenance

فرآیند انتخاب بیرینگ

در هنگام انتخاب بلبرینگ برای هر هدفی ، در نهایت می خواهید در دستیابی به سطح مورد نیاز عملکرد تجهیزات – و با کمترین هزینه ممکن اطمینان داشته باشید. استحکام نیز بسیار مهم است زیرا ممکن است شرایطی که در آن تجهیزات شما مونتاژ ، راه اندازی و نگهداری می شوند به طور دقیق مشخص نباشند و در حقیقت ممکن است با گذشت زمان متفاوت باشند.

علاوه بر عمر یاتاقان ، فاکتورهای اساسی وجود دارد که باید هنگام انتخاب بلبرینگ برای یک کاربرد در نظر بگیرید ، از جمله:

روان کننده و

شافت و محفظه متناسب (هوزینگ)

لقی

مواد قفسه و راهنمایی

ثبات ابعادی

الزامات دقیق

آب بندی یاتاقان

روش نصب و نگهداری

Basic designations

A basic designation typically contains three to five digits. The basic designation system is shown in table 1. The number and letter combinations have the following meaning:

 • The first digit or letter or combination of letters identifies the bearing type and eventually a basic variant.
 • The following two digits identify the ISO dimension series. The first digit indicates the width or height series (dimensions B, T or H). The second digit identifies the diameter series (dimension D).
 • The last two digits of the basic designation identify the size code of the bearing bore. The size code multiplied by 5 gives the bore diameter (d) in mm.

The most important exceptions in the basic bearing designation system are:

 1. In a few cases the digit for the bearing type or the first digit of the dimension series identification is omitted. These digits are shown in brackets in table 1.
 2. Bearings with a bore diameter of 10, 12, 15 or 17 mm have the following size code identifications:
  00 = 10 mm
  01 = 12 mm
  02 = 15 mm
  03 = 17 mm
 3. For bearings with a bore diameter < 10 mm, or ≥ 500 mm, the bore diameter is generally given in millimetres (uncoded). The size identification is separated from the rest of the bearing designation by an oblique stroke, e.g. 618/8 (d = 8 mm) or 511/530 (d = 530 mm). This is also true for standard bearings in accordance with ISO 15 that have a bore diameter of 22, 28 or 32 mm, e.g. 62/22 (d = 22 mm).
 4. For some bearings with a bore diameter < 10 mm, such as deep groove, self-aligning and angular contact ball bearings, the bore diameter is also given in millimetres (uncoded) but is not separated from the series designation by an oblique stroke, e.g. 629 or 129 (d = 9 mm).
 5. Bore diameters that deviate from the standard bore diameter of a bearing are uncoded and given in millimetres up to three decimal places. This bore diameter identification is part of the basic designation and is separated from the basic designation by an oblique stroke, e.g. 6202/15.875 (d = 15,875 mm = 5/8 in).

Bearing series

Bearing series designations consist of an identification for the bearing type and the dimension series. The most common series designations are shown in table 1. The digits in brackets belong to the system, but are not used in the series designation in practice.

تعریف کلی

یک تعریف کلی معمولاً شامل سه تا پنج رقم است. ترکیب تعداد و حرف به معنای زیر است:

• اولین رقم یا حرف یا ترکیبی از عدد و حروف نوع بیرینگ و دسته بندی کلی را مشخص می کند.

• دو رقم زیر سری ابعاد ISO را مشخص می کند. اولین رقم عرض یا ارتفاع را نشان می دهد (ابعاد B ، T یا H). رقم دوم سری قطر را مشخص می کند (بعد D).

• دو رقم آخر تعیین اصلی کد اندازه سوراخ بیرینگ را مشخص می کند. کد اندازه ضربدر 5 قطر سوراخ (d) را در میلی متر می دهد.

مهمترین استثنا در سیستم تعیین پایه بیرینگ عبارتند از:

1. در چند مورد ، رقم نوع بیرینگ یا اولین رقم شناسایی سری بعد حذف می شود. این ارقام در براکت های جدول 1 نشان داده شده است.

2. یاتاقان های با قطر سوراخ 10 ، 12 ، 15 یا 17 میلی متر دارای مشخصات کد اندازه زیر هستند:

00 = 10 میلی متر

01 = 12 میلی متر

02 = 15 میلی متر

03 = 17 میلی متر

3. برای یاتاقان هایی با قطر سوراخ <10 میلی متر ، یا ≥ 500 میلی متر ، قطر سوراخ به طور کلی در میلی متر (بدون کد) ارائه می شود. شناسایی اندازه با بقیه مایل از بقیه یاتاقان ها جدا می شود ، به عنوان مثال 618/8 (d = 8 mm) یا 511/530 (d = 530 mm). این برای بلبرینگ های استاندارد مطابق با ISO 15 که قطر سوراخ 22 ، 28 یا 32 میلی متر دارند نیز صادق است. 62/22 (d = 22 میلی متر)

4- برای برخی از یاتاقان ها با قطر سوراخ <10 میلی متر ، مانند بلبرینگ های شیار عمیق ، خود تنظیم و زاویه ای ، یاطاقان ساچمه ای ، قطر سوراخ نیز (بدون کد) ارائه شده است اما با تعیین مورب از تعیین سری جدا نمی شود ، به عنوان مثال 629 یا 129 (d = 9 میلی متر).

5- قطرهای سوراخ که از قطر سوراخ استاندارد یاتاقان خارج می شوند ، کدگذاری نشده و به  میلی متر تا سه رقم اعشار داده می شوند. این شناسایی قطر سوراخ بخشی از تعیین اصلی است و با یک ضربه مورب از عنوان اصلی جدا می شود ، به عنوان مثال 6202 / 15.875 (d = 15،875 میلی متر = 5/8 اینچ).

سری بیرینگ

تعیین سری بیرینگ شامل شناسایی نوع بیرینگ و سری بعد است. رایج ترین تعیین سری ها در جدول 1 نشان داده شده است. ارقام موجود در براکت ها متعلق به سیستم هستند ، اما در عمل در تعیین سری ها استفاده نمی شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X